🚚 Aan huis bezorgd binnen 1-3 dagen

Privacy Policy

Privacyverklaring – Just Russel

Bedankt voor uw vertrouwen in Just Russel, samen kunnen we jouw hond de juiste voeding op maat geven.

Dit is de privacyverklaring van Just Russel BV (hierna: Just Russel), met zetel gevestigd te Baarledorpstraat 95, 9031 Gent. Ondernemingsnummer 0735.411.735. Deze verklaring heeft als doel elke klant informatie te verstrekken over hoe Just Russel uw gegevens verwerkt en gebruikt.

Het is belangrijk dat u deze privacyverklaring leest, opdat u op de hoogte bent van hoe en waarom uw gegevens worden gebruikt. Deze privacyverklaring kan te allen tijde aangepast worden.

Deze verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens verzameld door Just Russel. Zowel door het gebruik van www.justrussel.com (hierna: de Website), als door het aanmaken van een account op onze website, de verkoop van onze producten en het verstrekken van diensten aan consumenten.

Definities:

 1. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator. Gegevens met betrekking tot uw hond, die niet aan een bepaalde juridische persoon gelinkt kunnen worden, zoals de naam, het ras, leeftijd e.d. van de hond zijn derhalve geen persoonsgegevens.
 2. Verwerking: de bewerking of het geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
 3. Verwerkingsverantwoordelijke: de rechtspersoon die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. (Hierna: Just Russel) In casu is Just Russel de verwerkingsverantwoordelijke.
 4. De betrokkene: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van deze website, of die beroep doet op de diensten, of goederen aankoopt Just Russel. (Hierna: Klant)

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website op uw computer opslaat. Als u de website opnieuw bezoekt hoeft u, dankzij de cookies, niet steeds opnieuw persoonlijke voorkeuren, zoals bijvoorbeeld de gebruikstaal te installeren.

Just Russel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

 • Functionele cookies: zijn nodig voor de correcte werking van justrussel.com.
 • Analytische cookies: stellen ons in staat om het aantal en het gedrag van de gebruikers van justrussel.com te analyseren.
 • Tracking cookies: deze cookies volgen uw surfgedrag opdat wij onze advertenties beter op uw profiel kunnen afstemmen.
 • Sommige van deze cookies worden door onze prestatieproviders en advertentie partners in uw webbrowser opgeslagen. Just Russel heeft geen directe controle over deze cookies.

Hier vindt u een lijst van al deze cookies.

Om de op uw computer opgeslagen cookies te beheren, vindt u hier de nodige raad.

Plug-ins en links

De Website bevat links en plug-ins naar websites van derden. Door deze aan te klikken kunnen deze derden persoonsgegevens over u verzamelen. Wij hebben geen controle over deze website en zijn derhalve niet verantwoordelijke voor de verwerkingen uitgevoerd door deze derden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 • Identiteitsgegevens: voor- en achternaam
 • Contactgegevens: factuuradres, afleveradres, e-mailadres, telefoonnummer, on
 • FinanciĂ«le gegevens: bankrekening- en betaalkaartgegevens
  Transactiegegevens (detailoverzicht betalingen en aangekochte producten)
  Ondernemingsnummer
 • Profielgegevens: gebruikersnaam, wachtwoord, reeds uitgevoerde aankopen of bestellingen, interesses, voorkeuren, feedback, communicatie met Just Russel en antwoorden op enquĂȘtes.
 • Technische gegevens: IP-adres, inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instellingen, locatie, types en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en -platform en andere technologieĂ«n op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website.
 • Marketing- en communicatiegegevens: voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van marketing en andere communicatievoorkeuren
 • Andere actief aan Just Russel BV verstrekte persoonsgegevens
 • Geen bijzondere categorieĂ«n gegevens zoals omschreven in art. 9 Algemene Verordening Gegevensbescherming

Hoe uw persoonsgegevens verzamelen

 • Directe correspondentie
 • Gegevens die u ons actief verstrekt, zoals bij het aanmaken van een gebruikersaccount op onze website
 • Geautomatiseerde technologieĂ«n of interacties (voor meer informatie hieromtrent, zie hoofdstuk “Cookies”)
 • Derden (zoals aanbieders van analytische tools)
 • Openbare bronnen

Doeleinden van de verwerking

Persoonsgegevens zullen enkel verwerkt worden voor volgende doeleinden, of voor doeleinden die met deze doeleinden verenigbaar zijn.

 • Dienstverlening (m.n. het krijgen van uitleg met betrekking tot de beste voeding voor uw hond)
 • Ter verbetering van onze dienstverlening en uw gebruikservaring
 • Contact in verband met komende leveringen
 • Gepersonaliseerde direct marketing
 • Beheer van betalingen
 • Beheer en de technische verbetering van de website justrussel.com
 • Nieuwsbrief, mits u zich hierop abonneerde
  Het gebeurlijk versturen van kerstkaarten en nieuwjaarswensen
  Als Just Russel uw gegevens verwerkt voor een ander doeleinde, dan zal Just Russel u hiervan en de juridische basis op grond waarvan deze verwerking gebeurt op de hoogte stellen.
 • De verwerking gebeurt op een van volgende rechtsgronden:
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de Klant partij is, of;
 • De uitdrukkelijke toestemming van de Klant.
 • Gerechtvaardigd belang van Just Russel. Hierbij wordt rekening gehouden met de gerechtvaardigde belangen van de Klant en of de Klant redelijkerwijze kan verwachten dat de verwerking met dat doel kan plaatsvinden.
 • Personen met toegang tot deze gegevens
 • Just Russel deelt enkel gegevens met derden, wanneer dit noodzakelijk is voor het verlenen van diensten, tenzij Just Russel wettelijk of gerechtelijk wordt verplicht gegevens te delen. Just Russel staat derden enkel toe gegevens deze gegevens te verwerken voor specifieke, door ons goedgekeurde doeleinden.

Deze gegevens kunnen worden gedeeld met:

 • Bezorgdiensten: opdat uw goederen aan huis zouden kunnen worden geleverd.
 • Serviceproviders die IT-en systeembeheerdiensten leveren.

Een lijst met alle derden vindt u hier.

Bewaartermijn

Just Russel bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden van de verwerking. Concreet bewaart Just Russel uw gegevens uiterlijk tot 24 maanden na de laatste bestelling.

Data Security

Just Russel heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen ter beveiliging van uw persoongegevens. Tevens eisen wij dat derde partijen die toegang tot uw persoonlijk gegevens verkrijgen dezelfde beveiligingsmaatregelen toepassen.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking

Elke Klant heeft steeds het recht te verzoeken om inzage van, en rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als een verwerking gebeurt op grond van de toestemming van de Klant heeft de Klant tevens te allen tijde het recht de toestemming voor een verwerking in te trekken, zoals de intrekking van de toestemming voor het verkrijgen van directe marketing. De intrekking van de toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van reeds plaatsgevonden verwerkingen op basis van de toestemming, voor de intrekking ervan.

Het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, tot beperking van de hem betreffende verwerking, tot intrekking van toestemming of het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking kan uitgeoefend worden door een e-mail te zenden naar hello@justrussel.com. Just Russel heeft het recht uw identiteit te vragen alvorens gevolg te geven aan bovenstaande verzoeken.

Just Russel zal telkens ten laatste 30 dagen na een verzoek reageren.

U kan tevens op hello@justrussel.com terecht voor andere vragen met betrekking tot deze privacyverklaring.

Een Klant heeft tevens het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Just Russel zal echter niet verplicht zijn gevolg te geven aan het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van een Klant omwille van wettelijke verplichtingen of omwille van de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

Privacy Policy Bijlage 1

Privacy Policy Bijlage 2

Privacy Policy Bijlage 3